Kulturkontakt over grensene

Regjeringens satsning på nordområdene og samarbeid med Russland følger en lang tradisjon, der kontakten over grensen mot øst har pågått i århundrer. Nordområdene får stor oppmerksomhet fra mange hold og regjeringen anser regionen som et av sine viktigste utenrikspolitiske satsningsområder. I dette arbeidet har styrking av det norsk-russiske kultursamarbeidet vært et viktig satsingsområde de senere årene.

Handel mellom russere og nordlendinger har en lang historie, den er kjent helt fra vikingtiden, da russere drev russerne handel med sjøsamene i Nord-Norge, fra middelalderen og frem til begynnelsen av 1600-tallet, da fisk fra Nord-Norge ble fraktet til Arkhangelsk og andre byer og kornprodukter ble fraktet den andre veien. På 1700-tallet bredte pomorhandelen om seg i Nord-Norge og utgjorde etter hvert en viktig faktor for mattilførsel i nord.

Pomorhandelen tok slutt etter revolusjonen i 1917, og kontakten over grensene i nord var meget begrenset. En viktig del av historien om det norsk-russiske naboforholdet er hendelsene i sluttfasen av den annen verdenskrig, da russiske styrker rykket inn over grensen og Øst-Finnmark ble frigjort. Den norsk-russiske konktakten var meget begrenset under den kalde krigen. Men også i denne perioden kom det gradvis i stand noe kontakt over grensen, og her spilte kultur og idrett en viktig rolle …

Barentssamarbeidet
Etableringen og formaliseringen av Barentssamarbeidet var en viktig milepæl i det norsk-russiske samarbeidet. Barentssamarbeidet ble formelt etablert ved et møte blant utenriksministre og andre representanter fra 13 land samt Europakommisjonen i Kirkenes den 11. januar 1993. Møtet fant sted etter norsk initiativ og ble ledet av daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

Barentssamarbeidets mål er å fremme et bredt samarbeid på tvers av tidligere skiller, med vekt på praktiske tiltak for å fremme alle typer menneskelig kontakt, handel, investeringer og bærekraftig utvikling generelt. Kultursamarbeid over grensene inngår som en naturlig del av dette arbeidet.

Det er fortsatt sentralt for Norge å fortsette det gode naboskapet mellom landene i en region som er viktig for Norge. Nordområdene er derfor regjeringens viktigste utenrikspolitiske strategiområde.

Regjeringens nordområdestrategi
Regjeringen har siden den tiltrådte hatt oppmerksomheten rettet mot Barentsregionen og det norsk-russiske kultursamarbeidet. Regjeringen slår i Soria Moria-erklæringen fast at den ser Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer.

Regjeringen la frem sin nordområdestrategi i desember 2006. Den overordnede målsettingen er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nord: ”Regjeringens politikk er en bred nasjonal satsing på bosetting, arbeid, verdiskaping, utdanning, kultur og kontakt over grensene i nord.” Hovedformålet med Regjeringens nordområdestrategi, er å få satsingene på alle de felter som berører utviklingen i nord til å trekke i samme retning og gi større effekt. Regjeringens nordområdesatsing skal utfylle den generelle distrikts- og regionalpolitikken.

I mars 2009 presenterte Regjeringen ”Nye byggesteiner i nord - Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi” der det redegjøres for Regjeringens nye satsinger i Nordområdene for å møte kommende miljø- og klimautfordringer og for å utnytte de mulighetene som ligger i nord. Styrking av samarbeidet over grensene over et bredt spekter og sikring av urfolks kultur og livsgrunnlag er blant satsingsområdene som er trukket frem.

Nordområdestrategien handler om å legge forholdene til rette slik at folk i nord kan bygge levedyktige lokalsamfunn med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser. Den handler også om å utnytte det store potensialet som ligger i Nordområdene, noe som er av stor betydning både i Norge og internasjonalt.

Kultursamarbeidet i nordområdene
Kulturfeltet og kultursamarbeid over grensene er en viktig del av satsningen. Dette er synliggjort gjennom Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultursamarbeid i Nordområdene, som ble lagt frem i september 2009. Handlingsplanen skal bidra til å sikre og styrke kulturlivet og kulturfeltets bidrag til utvikling i nordområdene. Dette skjer gjennom bidrag til kulturliv og til kultursamarbeid i de tre nordligste fylkene, gjennom en styrking av det norsk-russiske kultursamarbeidet og gjennom styrking av kultursamarbeidet i andre internasjonale fora med nedslagsfelt i nordområdene.

Som del av oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi er det lagt rammer for dette samarbeidet i norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene, som ble signert av de to lands kulturministere i januar 2009.

 

Kontakt

Kontaktinfo Norsk-russisk kultursamarbeid:

epost: info@barents.no

Om sidene

barents.no/culture skal bidra med informasjon om den norsk-russiske kulturavtalen og arbeidet med å fremme kultursamarbeid over grensen.